Kaedah Hukum dan Kaedah Lainnya

Kaedah Hukum dan Kaedah Lainnya

Kaedah Hukum dan Kaedah Lainnya
Kaedah Hukum dan Kaedah Lainnya

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada 4 macam norma atau kaedah hukum yang berlaku antara lain :
1. Norma Agama adalah peraturan hidup yang berisi pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar. Contoh norma agama : “Hormatilah orang tuamu agar engkau selamat”, “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat..” dan sebagainya. Norma-norma itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh manusia di dunia.
2. Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Contoh norma kesusilaan : “Kita harus berbuat baik kepada siapapun, terutama pada orang yang sangat membutuhkan”.
3. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan. Contoh : “Hendaklah tersenyum bila bertemu orang lain untuk menghargai orang tersebut”, “Janganlah memakai pakaian yang terlalu minim”.
4. Norma Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut. Contoh : “Barangsiapa dengan sengaja mencuri maka harus dihukum ..”.

Kelebihan norma hukum dibandingkan dengan norma / kaedah yang lain adalah adalah sifatnya yang memaksa, yakni dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi secara nyata atau konkrit pada saat ini juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber : https://busbagus.co.id/