Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen

Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen

Contoh surat kuasa pengambilan dokumen

SURAT KUASA

UNTUK KEPERLUAN PENGAMBILAN SERTIFIKAT RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                           : …………………………………………………………………………………

Tempat/Tgl. Lahir       : …………………………………………………………………………………

Tanda Pengenal           : KTP/SIM No. ……………………………………………………………

Alamat                        : …………………………………………………………………………………

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (Pemberi Kuasa)

Dengan ini Memberikan kuasa kepada :

Nama                           : …………………………………………………………………………………

Tempat/Tgl. Lahir       : …………………………………………………………………………………

Tanda Pengenal           : KTP/SIM No. ……………………………………………………………

Alamat                        : …………………………………………………………………………………

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (penerima Kuasa)

Melalui Suart Kuasa ini, telah dikuasakan oleh PIHAK I kepada PIHAK II untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama PIHAK I (pemberi kuasa) untuk tujuan pemberian kuasa pengambilan sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama PIHAK I (pemberi kuasa) yang jaminkan di BRI Cab.Kepanjen – Malang.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, …………………………….

Penerima Kuasa                                                          Pemberi Kuasa

Meterai 6.000,-

…………………………………………….                   …………………………………….

 

 

Sumber : Contoh Surat Kuasa